Brødrene Dahls salgs- og leveringsbetingelser

Gældende pr. 1. februar 2023

1. Anvendelsesområde
1.1. Nærværende salgs- og leveringsbetingelser gælder mellem Brødrene Dahl (sælger) og en given Køber i forhold til alle tilbud, ordrer og leverancer medmindre andet er skriftlig aftalt.
1.2. Eventuelle fravigelser, herunder i form af Købers indkøbsbetingelser, kan alene ske ved sælgers skriftlige accept.
1.3. Sælger er til enhver tid berettiget til at ændre nærværende salgs- og leveringsbetingelser.
1.4. Udover nærværende salgs- og leveringsbetingelser finder sælgers code of conduct bestemmelser anvendelse i forbindelse med leverancer fra sælger. Sælgers code of conduct bestemmelser kan findes på www.bd.dk eller rekvireres hos sælger. Sælgers code of conduct bestemmelser går forud for Købers eventuelle code of conduct-bestemmelser.

2. Aftaleindgåelse
2.1. Afgivne tilbud er gældende i 30 dage fra afgivelsesdagen.
2.2. Afgivne tilbud kan dog, forud for Købers accept, ændres eller tilbagekaldes, såfremt forudsætningerne for sælger ændrer sig væsentligt.

3. Salgsgenstand, emballage og produktinformation
3.1. Varerne er nærmere beskrevet i sælgers tilbud eller ordrebekræftelse.
3.2. Sælger leverer varerne i forsvarlig emballage, hvis emballage er påkrævet.
3.3. Oplysninger i produktinformation og prislister er kun bindende i det omfang, ordrebekræftelsen udtrykkeligt henviser til dem, jf. dog punkt 4.1.
3.4. Sælger vil efter bedste evne rådgive Køber med hensyn til valg af varer og disses funktioner. Det er dog udtrykkeligt aftalt, at sådan teknisk rådgivning og bistand ydes uden beregning og sælger påtager sig ingen forpligtelser eller ansvar for så vidt angår sådan rådgivning og bistand, eller for opnåede resultater, medmindre parterne har indgået særskilt skriftlig aftale herom.

4. Priser og levering
4.1. Medmindre andet er anført, er alle priser eksklusiv moms. Ved salg fra lager gælder de priser, som fremgår af sælgers til enhver tid gældende prisliste eksklusiv moms.
4.2. Sælger forbeholder sig ret til at ændre prisen, såfremt der inden levering pålægges sælger nye eller forøgede omkostninger bl.a. som følge af ændringer i toldsatser, skatter, afgifter, valutakurser, råvarepriser eller dokumenterede prisstigninger fra leverandøren.
4.3. Levering sker til Købers adresse i Danmark medmindre andet fremgår af ordrebekræftelsen. Det leverede skal fremgå af en medfølgende følgeseddel.
4.4. Sælger pålægger et miljøtillæg i henhold til den valgte leveringsmetode. Miljøtillægget faktureres særskilt til Køber og kan ikke betales kontant ved modtagelsen.
4.5. Sælger forbeholder sig ligeledes ret til i forbindelse med transport af farligt gods, herunder bl.a. luftarter, at pålægge Køber et leveringsgebyr. Leveringsgebyret for farligt gods udgør pt. 454 kr. pr. leverance + 11 kr. pr. flaske. Satsen vil løbende blive reguleret i forhold til markedsprisen.
4.6. Ved faktura fremsendt i papirform opkræves Køber et faktureringsgebyr pr. fremsendt papirfaktura. Faktura via EDI, bd.dk og mail medfører ikke gebyr.
4.7. Sælger kan efter eget valg foretage delleverancer og delfaktureringer.

5. Forsinket levering
5.1. Forskydes det aftalte leveringstidspunkt med op til 3 dage, anses levering for rettidig, og giver dermed ikke Køber ret til at udøve misligholdelsesbeføjelser.
5.2. Såfremt levering ikke har fundet sted mere end 3 dage efter det aftalte leveringstidspunkt har Køber valget mellem at forlange det købte leveret eller at hæve købet, idet sådan forsinkelse anses for væsentlig.
5.3. For så vidt angår værks- og skaffeleverancer inden for OEM fastsættes leveringstidspunktet efter sælgers og sælgers leverandørs bedste skøn. Leveringstidspunktet er uden forbindende og forsinkelse berettiger ikke Køber til at hæve købet i henhold til punkt 5.2 eller kræve erstatningsleverance. Eventuel udskydelse af det fastsatte leveringstidspunkt vil blive informeret til Køber hurtigst muligt efter sælger har fået kendskab hertil.
5.4. Hvis forsinkelse med levering skyldes nogen omstændighed, som i henhold til punkt 10.1 udgør en ansvars-frihedsgrund eller skyldes Købers handling eller undladelse, forlænges leveringstiden i det omfang, hvori det efter omstændighederne skønnes rimeligt. Leveringstiden forlænges selvom årsagen til forsinkelsen indtræffer efter udløbet af den oprindelige aftalte leveringsfrist.
5.5. I tilfælde af ophævelse i medfør af punkt 5.2 er Køber berettiget til at kræve allerede erlagt købesum retur fra sælger, samt kræve erstatning for direkte dokumenterede tab som følge af forsinkelsen, dog ikke udover fak-turaværdien for den forsinkede del af leverancen.
5.6. Såfremt Køber ikke hæver aftalen, har Køber ikke ret til nogen erstatning i anledning af den forsinkede leverance.
5.7. Køber kan ikke udover ovennævnte gøre andre beføjelser gældende mod sælger som følge af forsinkelse.

6. Betalingsbetingelser
6.1. Betaling skal senest være sælger i hænde på den på fakturaen angivne forfaldsdato.
6.2. Hvis betaling sker efter forfaldsdatoen, beregner sælger morarenter af det skyldige beløb med 2,25 % pr. påbegyndt måned. Renter tilskrives Købers konto og betales forud for anden gæld.
6.3. Køber er ikke berettiget til at bringe sælgers krav på købesum til ophør ved modregning eller til at udøve tilbageholdsret, uanset om Købers krav måtte hidrøre fra nærværende eller andre retsforhold mellem parterne.
6.4. Sælger har ved forsinket betaling ret til at suspendere opfyldelsen af sine forpligtelser over for Køber vedrørende den relevante leverance samt eventuelt andre retsforhold parterne imellem.
6.5. Sælger har tillige ved forsinket betaling ret til at berigtige betaling ved at foretage modregning i eventuel kundebonus tilkommende Køber.
6.6. Herudover er sælger berettiget til at hæve aftalen vedrørende den relevante leverance samt kræve erstatning for det af sælger lidte tab, såfremt betaling af forfaldne beløb ikke er sket 30 dage efter forfaldstid.

7. Ejendomsret og ejendomsforbehold
7.1. Sælger forbeholder sig ejendomsretten til det solgte, indtil hele købesummen samt eventuelle yderligere omkostninger og renter er betalt af Køber, eller der er stillet betryggende sikkerhed.
7.2. Risikoen for varens hændelige undergang eller beskadigelse overgår til Køber ved levering.
7.3. Tegninger, specifikationer, beskrivelser mv. til brug ved fremstillingen af leverancer eller dele deraf, som overlades Køber før eller efter aftalens indgåelse, forbliver sælgers ejendom. Tegninger mv. må ikke uden sælgers tilladelse anvendes til andet end i forbindelse med brugen og vedligeholdelsen af de leverede varer og må ikke af Køber kopieres, reproduceres, overgives til eller på anden måde bringes til uvedkommende tredjemands kundskab. På Købers forlangende skal sælger vederlagsfrit forsyne ham med et eksemplar af den foreliggende instruktion.

8. Mangler og reklamation
8.1. Køber er straks ved levering forpligtet til at foretage undersøgelse af leverancen med henblik på konstatering af manko eller andre synlige fejl. Reklamation herover skal ske inden 8 dage fra levering. I modsat fald er Køber afskåret fra senere at gøre sådanne mangler gældende.
8.2. Sælger forpligter sig til inden for en periode på 24 måneder regnet fra leveringsdagen at afhjælpe varer, der er mangelfulde på grund af fejl i konstruktion, materiale eller fremstilling. Sådan afhjælpning sker efter sælgers valg ved reparation eller omlevering. Sælger er ligeledes berettiget til som alternativ til reparation eller omlevering at udstede kreditnota til Køber udgørende den oprindelige købesum for de leverede varer til opfyldelse af sælgers mangelafhjælpningsforpligtelse.
8.3. Reklamationer vedrørende mangelfulde varer skal foretages skriftligt og uden ugrundet ophold efter manglen er eller burde være opdaget. Undlader Køber dette, fortaber Køber sig retten til afhjælpning i henhold til punkt 8.2.
8.4. Sælger afgør om afhjælpning skal ske på det sted, hvor den mangelfulde vare er installeret eller hos sælger. Såfremt afhjælpning sker ved returnering til sælger, skal mangelfulde dele på forlangende indsendes fragtfrit til sælger. Returnering efter afhjælpning sker i så fald for sælgers regning og risiko.
8.5. Hvis sælger ikke foretager afhjælpning inden rimelig tid efter, at Køber har reklameret i henhold til punkt 8.4, har Køber ret til ved skriftlig meddelelse til sælger at hæve aftalen for så vidt angår den mangelfulde del af leverancen.
8.6. I tilfælde af ophævelse i medfør af punkt 8.5. er Køber berettiget til at kræve allerede erlagt købesum retur fra sælger, samt kræve erstatning for direkte dokumenterede tab som følge af manglen, dog ikke udover faktura-værdien for den mangelfulde del af leverancen. Såfremt Køber ikke hæver aftalen, har Køber ikke ret til nogen erstatning i anledning af den mangelfulde leverance.
8.7. Køber kan ikke udover ovennævnte gøre andre beføjelser gældende mod sælger som følge af mangler.

9. Produktansvar
9.1. Sælger er kun ansvarlig for personskade hvis det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse begået af sælger eller andre, som sælger har ansvaret for.
9.2. Sælger er ikke ansvarlig for skader på fast ejendom eller løsøre, som indtræder mens varerne er i Køberens besiddelse. Sælger er heller ikke ansvarlig for skade på produkter, der er fremstillet af Køberen, eller på produkter, hvori disse indgår. I øvrigt er sælger ansvarlig for skade på fast ejendom og løsøre på samme betingelser som for personskade.
9.3. I den udstrækning sælger måtte blive pålagt produktansvar over for tredjemand, er Køber forpligtet til at holde sælger skadesløs i samme omfang som sælgerens ansvar er begrænset efter nærværende salgs- og leveringsbetingelser.

10. Force Majeure
10.1. Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed, såfremt de forhindrer aftalens opfyldelse eller gør opfyldelsen urimeligt byrdefuld: arbejdskonflikt og enhver anden omstændighed, som parterne ikke er herre over, såsom hackerangreb, virusangreb, sundhedskriser, epidemier, brand, krig, mobilisering eller militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraft samt mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra underleverandører, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder.

11. Byggeleveranceklausul
11.1. Såfremt en leverance anvendes forskriftsmæssigt til byggeri i Danmark, hvor AB92/ABT 93 henholdsvis AB 18 finder anvendelse, gælder nærværende byggeleveranceklausul:
Sælgers ansvar for mangler ved leverancer ophører 5 år efter afleveringen af det byggeri, hvori leverancen indgår. Ved leverancer til lager eller videresalg ophører ansvaret dog senest 6 år efter leveringen til Køberen.
Såfremt det må anses for godtgjort, at et krav vedrørende mangler ved leverancer ikke eller kun med stor vanskelighed kan gennemføres mod sælgers Køber eller mod efterfølgende Købere, anerkendes det, at kravet tillige kan gøres gældende direkte mod sælger. Også i sådanne tilfælde kan sælger kun gøres ansvarlig for mangler i det omfang hans egen leverance er mangelfuld og endvidere kun i det omfang, det følger af hans eget kontraktforhold med hans Køber, dog bortset fra mangelansvarsperioden, jf. ovenfor.
Sælger anerkender dog i alle tilfælde at kunne sagsøges sammen med Køberen eller efterfølgende Købere i anledning af parternes indbyrdes forhold. Sagen behandles ved voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomhed. Der henvises til AB 92/ABT 93 § 10, stk. 4, jf. § 5, stk. 5 henholdsvis AB 18 § 12, stk. 5, jf. § 8, stk. 4 og 5.
Ovenstående gælder ikke leverance til byggeri uden for Danmark, medmindre andet er særskilt aftalt.

12. Returnering
12.1. Såfremt Køber ønsker at returnere sit køb hos Sælger, er Sælger indstillet på at tage leverancen retur under følgende forudsætninger:

  • Varen er komplet samt i salgbar og rengjort stand
  • Varen er i ubeskadiget og ubrudt original emballage
  • Returleverancen er specificeret og sorteret
  • Varen er købt hos Sælger (dokumenteres via følgeseddel, faktura, pakkelabel eller returseddel fra bd.dk)

Specielt fremskaffede varer (herefter benævnt ”skaffevarer”) kan kun returneres under forudsætning af, at Sælgers leverandør accepterer returleverancen.

Derudover er følgende gældende ved returnering:

12.1.1 Såfremt varen ikke opfylder forudsætningerne for returnering ovenfor, returneres varen til Køber for Købers regning. Varer, som ved returmodtagelsen repræsenterer en værdi under DKK 250,- vil blive kasseret.
12.1.2 Såfremt Sælger accepterer at tage varer retur, som ikke er specificeret og sorteret eller i komplet og salgbar stand, pålægges Køber et servicegebyr på DKK 275,- pr. påbegyndte halve arbejdstime, for at Sælger tilbagefører varerne i salgbar stand.
12.1.3 Såfremt Sælger accepterer at tage varer retur, hvor der mangler dokumentation for køb, krediteres varen til den laveste pris, som Køber har betalt for varen inden for de seneste 90 arbejdsdage. Køber pålægges et servicegebyr på DKK 275,- pr. påbegyndte halve arbejdstime, for at Sælger finder dokumentation for køb. Kan køb indenfor 90 arbejdsdage ikke identificeres, afvises varen.
12.1.4 Er varen købt for mere end 90 arbejdsdage siden, kan Sælger i nogle tilfælde acceptere at modtage varen retur, hvis denne kan afsættes igen. Varer, hvor der løber en garantiperiode, kan ikke returneres efter 90 arbejdsdage. Køber fratrækkes 30% i returfradrag.
12.1.5 Rustfri produkter ekskl. press-produkter, kan returneres i op til 4 uger fra købstidspunktet mod returgebyr på 20% af den fakturerede pris, dog min. DKK 250,- pr. retursag.

Følgende leverancer tages ikke retur:

  • Rør, kabler, tagrender og øvrige varer i afmålte længder eller specialmål
  • Skrøbelige rør, såsom ventilationsrør mv.
  • Skifer og metalplader
  • Datovarer og farligt gods (Gods omfattet af ADR lovgivningen)
  • Engangsemballage
0 – 8 arbejdsdageIngen returfradrag. Dog altid evt. servicegebyr.
9 - 90 arbejdsdage20 % af den fakturerede pris fratrækkes, dog minimum DKK 100,- pr. retursag samt evt. servicegebyr
> 90 arbejdsdageVaren tages som udgangspunkt ikke retur. Accepterer Sælger alligevel se pkt. 12.1.4. 30% af den fakturerede pris fratrækkes, dog minimum DKK 100,- pr. retursag samt evt. servicegebyr

12.2. Returvarer kan indleveres i alle Sælgers forretninger. Såfremt returvarer eller returemballage ønskes afhentet på en af Køber anvist adresse, opkræves særskilt transporttillæg på DKK 199. Transporttillæg opkræves også ved returnering af afviste varer, der sendes retur til Køber.
12.3. Ved returnering af skaffevarer debiteres Køber for fragtfradrag opkrævet fra Sælgers leverandør, samt alle andre retur og/eller håndteringsfradrag fra leverandøren
12.4 Standardemballage, såsom europaller, sider, rammer og trækasser med påtrykt BD logo, vil blive godskrevet Køber ved returnering, forudsat at sådan emballage er i ubeskadiget stand. Kreditering sker med fradrag af 20% i slitagetillæg.

13. Generel ansvarsbegrænsning
13.1. Sælger er under ingen omstændigheder, hverken i forbindelse med forsinkelse, mangler, produktansvar eller på anden vis, ansvarlig for indirekte tab og andre økonomiske konsekvenstab, herunder driftstab, tidstab, avancetab eller dagbøder.

14. Lovvalg og værneting
14.1. Enhver uoverensstemmelse om forhold omfattet af nærværende salgs- og leveringsbetingelser skal behandles i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler, dog undtaget den internationale købelov (CISG).
14.2. Alle tvister, som der ikke kan opnås enighed om, afgøres ved dansk domstol ved sælgers hjemting, bortset fra de i AB 92/ABT 93 § 10, stk. 4, jf. § 5, stk. 5 henholdsvis AB 18 § 12, stk. 5, jf. § 8, stk. 4 og 5 nævnte tilfælde, jf. punkt 11 ovenfor.

Download betingelser